آستین اسپان باند

دیگر تولید شرکت فیض طب آستین اسپان باند پزشک میباشد

که با کیفیتی مناسب از منسوج نبافته تهیه گردیده و مناسب برای پزشکان و جراحان محترم میباشد.

آستین اسپان باند