کاور کفش نایلونی و الیافی

دیگر محصول تولیدی شرکت فیض طب کاور کاور کفش نایلونی و الیافی میباشد

که این محصول به هنگام ورود مراجعین و همراهان بیمار به داخل اطاق های بخش بیمارستان

جهت جلوگیری از انتقال میکروب و گرد غبار ناشی از کفش به داخل بخش ها مورد استفاده قرار می گیرد .

پوشیدن این کاور در هنگام ورود الزامی می باشد.

کاور کفش نایلونی و الیافی کاور کفش نایلونی و الیافی کاور کفش نایلونی و الیافی