روبالشتی تخت بیمار

دیگر محصول شرکت فیض طب روبالشتی تخت بیمار میباشد

که این محصول از بهترین نوع منسوج نبافته جهت موارد بهداشتی تولید گردیده است .
محصول فوق در مراکز درمانی ، بهداشتی ، بیمارستانی ، هتل ها ، قطار ها و

اکثر مراکز عمومی جهت جلوگیری از انتقال بیماری های عفونی

و مسری خطرناک به افراد دیگر توصیه می گردد

روبالشتی تخت بیمارروبالشتی تخت بیمار